17 Địa

● Luận Du Già thuyết minh về 17 cảnh (pháp môn) sở quán gọi là 17 Địa:

01) Ngũ thức thân tương ứng địa.

02) Ý địa.

03) Hữu tầm hữu tứ địa.

04) Vô tầm hữu tứ địa.

05) Vô tầm vô tứ địa.

06) Tam ma ế đa địa (Samàhita: đẳng dẫn: định lực quân bình dẫn tới các công đức).

07) Phi tam ma ế đa địa.

08) Hữu tâm địa.

09) Vô tâm địa.

10) Văn sở thành địa.

11) Tư sở thành địa.

12) Tu sở thành địa.

13) Thanh Văn địa.

14) Ðôc giác địa.

15) Bồ Tát địa.

16) Hữu dư y địa.

17) Vô dư y địa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.