A-hàm

● (Agama) Là kinh điển của Phật Giáo nguyên thỉ, ở đây là chỉ pháp của Phật thuyết, được truyền khẩu trùng tụng suốt một thời gian khá dài khoảng 400 năm sau Phật nhập diệt. A hàm dịch là pháp quy hay vô tỷ pháp, gồm có 4 bộ :

1.Trường A hàm (Dirgha-agama) 22 quyển, do ngài Phật Đà da xá (Buddhayasas) và Trúc Phật Niệm dịch năm 412 TL, y cứ Pháp Tạng bộ;

2.Trung A hàm (Madhyam-agama) 60 quyển, do ngài Tăng Già đề bà (Sanghadeva) dịch vào khoảng năm 397 TL, bộ này là nền tảng của Hữu Bộ;

3.Tạp A hàm (Samyukta-agama) 50 quyển, do ngài Cầu na bạt đà la (Gunabhadra) dịch năm 435 TL, y cứ của Hữu Bộ;

4.Tăng nhất A hàm (Ekottara-agama) 50 quyển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.