Ba-la-mật

● Tiếng Phạm (Paramitâ) Trung Hoa dịch (đáo bỉ ngạn), là đến bờ bên kia. Chúng sinh mê ví như người đương ở bờ song bên này, các đức Phật giác ngộ như người đã qua đến bờ song bên kia. Tức vượt qua biển sanh tử đến bờ Niết-bàn vậy.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.