Ba Nghiệp

● (Tam nghiệp 三業, S: trīṇi karmāṇi), Trividhadvara (S) Trois actes, Rétribution de trois actes (F) Ba hành động : Thân nghiệp: hành động bằng thân thể, tay chân, tức việc làm; khẩu nghiệp: hành nghiệp bằng lời nói, tức nói năng, dạy bảo; ý nghiệp: hành nghiệp bằng ý tưởng tức là mong cầu, toan tính…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.