Linh Thứu

● (Grdhrakūta) dịch âm là Kỳ Xà Quật, thường gọi tắt là Linh Sơn, Thứu Nhạc, hoặc Thứu Phong, nằm về phía Đông Bắc kinh đô Vương Xá của nước Magadha. Do núi có hình giống đầu chim Thứu (kên kên), trong núi lại có nhiều giống chim ấy nên thành tên. Tại Tinh Xá nơi núi này, Phật đã giảng rất nhiều bộ kinh Đại Thừa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.