Bảo Vương

● Tức Pháp-vương, tức quả Phật. Là một danh hiệu tôn xưng đức Phật, nói đủ là Bảo Vương Như Lai, ý nói đức Phật quý báu không gì bằng. Cõi Bảo Vương tức là phạm vi hóa độ của đức Phật (tối thiểu là một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.