Bồ-tát Giới

● 菩薩戒. Cg: Đại Thừa giới. Giới pháp mà bồ-tát Đại Thừa thụ trì. Nội dung Bồ-tát Giới nói về tam tụ tịnh giới, tức là ba nhómNhiếp Luật Nghi giới, Nhiếp Thiện Pháp giới và Nhiêu Ích Hữu Tình giới.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.