Bồ Tát Mã Minh

● (Aśvaghoṣa – 馬鳴) là tổ thứ 12 của Thiền Ấn Độ. Ngài tên là Ānabodhi (A-na Bồ-đề – 阿那菩提), sống vào khoảng đầu thế kỷ 2. Bồ Tát Long Thụ (Nāgārjuna – 龍樹) là tổ thứ 14, cũng sống vào thế kỷ 2. Cả hai vị đều có những trước tác Phật học nổi tiếng để lại đến ngày nay.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.