An Lạc Trú

● Hiện pháp lạc trú, hiện pháp an lạc trú, hiện pháp hỷ lạc trú, là một trong 4 loại thiền định cõi Sắc, một trong 7 tên gọi chỉ cho thiền định; có nghĩa là an trú trong niềm vui hiện tại của pháp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.