Bồ Tát Vô Trước

● (A Tăng Già: Asanga).Ngài sinh tai Kiền Ðà La, Ấn Ðộ, sau khi đức Phật nhập diệt vào khoảng một ngàn năm. Ngài xuất gia trong bộ phái Di Sa Tắc, sau tin tưởng về Ðại Thừa. Ngài là vị Tổ trong Pháp Tướng Tông. Vào một đêm, ngài nhập định lên cung trời Ðâu Suất, nghe đức Di Lặc thuyết luận Du-Già, luận Trang Nghiêm, luận Ðại Thừa, luận Trung Biên Phân Biệt, rồi Ngài trở lại thuyết pháp cho đại chúng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.