Bố Tát

● 布薩(S: poṣadha, upavasatha, upoṣadha, upavāsa), Tiếng Phạn là Bố Tát, tiếng Hoa là Tịnh Trụ: Nghĩa là các vị tì-kheo cứ mỗi nửa tháng tập họp đông đủ ở một chỗ, thỉnh vị tì-kheo thông thạo giới luật nói giới bản Ba-la-đề-mộc-xoa để xét lại những hành vi trong nửa tháng vừa qua xem có phù hợp với giới bản không, nếu có ai phạm giới thì ra trước chúng tăng xin sám hối, để các tì-kheo đều được ở yên lâu dài trong giới thanh tịnh, nuôi lớn pháp lành, thêm nhiều công đức.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.