Bốn Đại

● Hay bốn yếu tố kết hợp thành thân thể. Ðó là đất (địa) như da thịt lông móng, răng tóc…, nước (thủy) chất lỏng gồm nước tiểu, nước miếng, nước mắt, nước mũi, máu mũ…, hỏa là chất ấm hay nhiệt lượng trong cơ thể và gió (phong) như hô hấp trong bộ máy tuần hoàn, tức là hơi thở ra vào giúp con người tồn tại.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.