Căn Lành

● (Thiện căn), Thập trụ Tỳ-bà-sa Luận có nói đến ba căn lành: chẳng tham, chẳng sân, chẳng si. Tất cả pháp lành đều do đó mà nảy sanh. Về phước đức, Kinh Quán Vô Lượng Thọ có dạy: “Muốn sanh về cõi ấy, nên tu ba loại phước đức. Phước đức thứ nhất là hiếu thảo với cha mẹ, hầu hạ bậc sư trưởng, vì lòng từ mà chẳng giết hại, tu mười nghiệp lành; phước đức thứ hai là thọ trì tam quy, giữ trọn các giới, chẳng phạm oai nghi; phước đức thứ ba là: phát tâm Bồ-đề, tin sâu lẽ nhân quả, đọc tụng kinh Đại thừa, khuyến tấn những người tu hành.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.