Cấu Nhiễm

● Dơ bợn. Phiền Não tức tham, sân, si và các tình dục luyến ái làm cho tâm ý dơ bợn (cấu nhiễm). Trừ hết phiền não thì thân khẩu ý liền thanh tịnh, có thể đắc đạo. Đó cũng như lấy chất cặn trong sắt ra, thì món đồ trở nên tinh hảo. Lấy chất cáu, chất bụi trong nước ra, thì nước trở nên trong sạch.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.