Chakra

● Lluân xa. Bánh xe năng lực. Một điểm tập trung năng lực trên Kinh Mạch trung ương (Shushuma) mà sự tập trung của người ta hướng đến, đặc biệt trong giai đoạn thành tựu của Tantra yoga vô thượng. Những luân xa chính yếu là đỉnh đầu, yết hầu, trái tim, rốn và bí mật.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.