Chân Như

● (tathatā, bhūta-tathatā), 真如 true suchness: Tổng thể như như bất biến của vạn vật. Như thị. Như như. The genuine ‘Suchness’, the essential nature of phenomenal existence, the self-identical universality.

“Chân” nghĩa là chân thật; “như” nghĩa là thường trụ, không biến đổi. Là nghĩa vô sai biệt, nghĩa là các pháp do tất cả nhân duyên tạo thành nên có các sắc thái khác nhau, nhưng chỉ có tự tánh không của các pháp không có sai biệt, là chân thật, thường trú, không biến đổi, không sinh diệt, vượt ra ngoài mọi khái niệm hư vọng, không thể phân biệt suy lường; đó chính là “chân như”. Chân Như nơi các pháp nhiễm tịnh còn gọi là tánh như hữu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.