Chín Đạo

● Chín đạo tức chỉ cho 9 nơi cư trụ của các loài hữu tình:

1) Nơi cư ngụ của Người và Trời trong Dục giới.

2) Nơi cư trụ của Phạm Chúng thiên.

3) Nơi cư trụ của Cực Quang thiên.

4) Nơi cư trụ của Biến Tịnh thiên.

5) Nơi cư trụ của Vô Tưởng thiên.

6) Nơi cư trụ của Không Vô Biên Xứ thiên.

7) Nơi cư trụ của Thức Vô Biên Xứ thiên.

8) Nơi cư trụ của Vô Sở Hữu Xứ thiên.

9) Nơi cư trụ của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ thiên.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.