Chỉnh Thể

● (Entirety) là một khái niệm triết học đối lập với khái niệm “bộ phận”. Chỉnh Thể thường được hiểu là một đối tượng có kết cấu thống nhất, tuân theo một hình thức hay quy luật cấu tạo nhất định. Hiểu theo nghĩa rộng, “chỉnh thể” là toàn thể.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.