Cửu Huyền Thất Tổ

● (theo Nho Giáo) = Thất tổ gồm có

1) Ông nội ông ngoại (Tổ phụ),

2) ông Cố (Tằng Tổ, Cao tổ),

3) ông Sơ (Huyền tổ),

4) ông Sờ (Lai tổ),

5) ông Sẩm (Côn tổ),

6) ông Cẩm (Nhưng tổ),

7) ông Kỷ (Vân tổ). Cửu huyền là vô số đời tổ trước ông Kỷ (chữ Cửu ở đây có nghĩa là vô-số).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.