Đẳng Giác

● 等覺 e: level of equal enlightenment. Cấp bậc thứ 51 trong 52 cấp bậc của Bồ Tát. Vị Bồ Tát nầy đứng trước sự giác ngộ cao nhất và hoàn thành tất cả mọi sự thực hành; với những việc nầy gần tương đương với Phật quả.

● Quả vị của Phật, còn gọi là Đẳng Chánh Giác, một trong Mười Hiệu Của Phật. Trí tuệ giác ngộ của chư Phật như nhau, nên gọi là Đẳng Giác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.