Danh Sắc

● (Namarapa) tức là tinh thần và vật chất, tâm và thân.”Danh Sắc” là nói chung tất cả các pháp, tất cả các sự vật hữu hình và vô hình. “Danh” là các sự vật vô hình. “Sắc” là các sự vật hữu hình. Danh là tên gọi, sắc là màu sắc vật chất, tức là chỉ cho tinh thần và vật chất hay thân và tâm. Danh là chỉ cho tâm, sắc là chỉ cho thân.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.