Đi Kinh Hành

● Các vị tỳ-kheo sau khi dùng cơm thì đi chậm rãi quanh chùa tháp hoặc trong chánh điện. Trong khi đi ấy thường nhiếp tâm cho an định. Sách Thích thị yếu lãm chép rằng: Kinh hành có năm sự lợi ích:

This entry was posted in . Bookmark the permalink.