Định Địa

● Chỉ cho 4 định địa ở sắc giới :

  1. Sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa;
  2. Nhị thiền định sanh hỷ lạc địa;
  3. Tam thiền ly hỷ lạc địa;
  4. Tứ Thiền xả niệm thanh tịnh địa;

4 định địa ở vô sắc giới:

  1. Không vô biên xứ địa;
  2. Thức vô biên xứ địa;
  3. Vô Sở Hữu xứ địa;
  4. Phi phi tưởng xứ địa.

Đây là Địa Vị tu học của các thánh giả từ a na hàm đến a la hán.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.