Duy Ma

● Cựu dịch là “Tịnh Danh”, tân dịch là “Vô Cấu Xưng”. Tức Duy Ma Cật (Vimalakirti) tên vị trưởng lão sống cùng thời với Phật; tuy là tu tại gia nhưng trình độ Phật học và chứng đắc không thua kém gì các vị Đại Bồ Tát như Văn Thù.Ông là một vị Bồ-tát pháp thân, từ nước Phật Diệu-hỉ, hóa sinh vào thế giới này, thị hiện thân cư sĩ, phụ đức Thích Ca để hoằng pháp. Sự tích của ông có ghi rõ trong kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Bất Khả Tư Nghị Giải Thoát. Kinh Duy Ma chép lời đối đáp của Ngài giảng về pháp môn Bất Nhị với Bồ Tát Văn Thù; còn có tên là Tịnh Danh

This entry was posted in . Bookmark the permalink.