Thị Tịch

● Có nghĩa là nhập Niết Bàn (tức là chết). Các từ quy tịch, viên tịch, tịch diệt cũng đồng nghĩa. Trong sách này dùng cả những từ thông thường như“Thệ” (qua đời), “thọ chung” v.v… (không có gì phân biệt), chúng tôi cũng theo đó mà dịch bằng những từ thường dùng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.