Hai Đế

● 1.Thế tục đế: chân lý theo quy ước hay tập quán: chân lý tương đối; tức chỉ cho thiện pháp hữu lậu.

2.Thắng nghĩa đế: cũng gọi là đệ nhất nghĩa đế hay chân đế, chân lý thuộc phạm trù siêu nghiệm, tuyệt đối: chân lý tuyệt đối, tức chỉ cho thiện pháp vô lậu

This entry was posted in . Bookmark the permalink.