Hành Cước

● Còn gọi là Du phương, Du hành, Vân thủy. Là từ chuyên môn dành cho các thiền Tăng, trước khi chưa chứng ngộ phải lấy việc đi tham học nơi các Thiền Sư đã chứng ngộ trong tùng lâm thiên hạ làm sự nghiệp cho mình, nên vấn đề đi tham học là sự nghiệp chính, hoặc giáo hóa quần chúng. Tổ đình sự uyển có nói rằng: “Nguời hành cước là nguời xa lìa làng xóm đi hành cước trong thiên hạ, dứt bỏ tình cảm trói buộc, tầm phỏng thầy bạn để cầu pháp chứng ngộ, bởi vì học vô thượng sư nên phải trải khắp”.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.