Huệ Cô

● Cả ba loài triêu khuẩn, ve sầu và phù du đều được dùng để chỉ cho đời sống ngắn ngủi. Triêu Khuẩn là một loại côn trùng sống trên mặt nước, dáng giống như con ngài, rất nhỏ, sáng sinh chiều chết. Sách trang tử, thiên “tiêu dao du” có câu: “triêu khuẩn bất tri hối sóc” (loài triêu khuẩn không biết khoảng thời gian từ tối đến sáng), ý nói, mạng sống của loài triêu khuẩn không kéo dài được một ngày đêm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.