Tố Hành

● Là từ nói tắt của thành ngữ “tố ẩn hành quái” (素隱行怪 ), nghĩa là, người không có đức mà ở ẩn (tố ẩn); người không tu thân thì ngang ngược nghịch loạn (hành quái). “Tố ẩn hành quái”, ý nói, người không có đức mà ở ẩn là việc làm trái ngược, chỉ cốt lừa bịp người đời. – Từ “cư tâm” trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là để bụng, chứa mãi trong lòng, tức là cố chấp. – Từ “tự dụng” trong nguyên bản chữ Hán có nghĩa là tự cho mình là đúng và cứ làm theo ý mình, không thèm nghe lời người khác

This entry was posted in . Bookmark the permalink.