Hương Tượng

● 香象 (S: gandha-hastin, gandha-gaja) : là một loài voi lớn thân có mùi thơm nồng gắt thường tỏa mùi rất hăng trong thời kỳ nó động dục. Theo Đại Tỳ Bà Sa Luận, quyển 30 chép: “Trong thời kỳ ấy, hương tượng rất mạnh, tánh chất cực hung bạo, khó thể chế ngự, sức của nó mạnh bằng mười con voi thường”.

Kinh Niết Bàn có thí dụ ba con thú Thỏ, ngựa, hương tượng cùng vượt sông. Thỏ qua sông thì nổi, ngựa qua sông ngập nửa thân, còn hương tượng chân đạp đến tận đáy sông. Kinh luận dùng hình ảnh này để tỷ dụ sự chứng đắc sâu hay cạn khi nghe giáo pháp. Do vậy, dùng điển tích “hương tượng độ hà” (voi thơm vượt sông)” để ví người chứng ngộ pháp triệt để, chỉ bậc đại căn đại lực có thể dũng mãnh thoát dòng sanh tử. Ở đây hàm ý người dập tắt được lửa dục chính là tự thắng được chính mình, có thể xem là người mạnh mẽ nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.