Kinh Phạm Võng

● (梵網經, Nh. Bommo-kyo, Ph. Brahmajala Sutra), được đưa vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 24, kinh số 1484, tổng cộng có hai quyển, do ngài Cưu-ma-la-thập dịch vào đời Hậu Tần. Kinh chứa 10 giới chính và 48 giới phụ tạo thành căn bản đạo đức của Phật Giáo Đại Thừa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.