Mã Tổ

● Tức Thiền sư Đạo Nhất (709 – 788) xứ Giang Tây, đời Đường. Là người kế pháp của Tổ Nam Nhạc Nhượng. Ngài họ Mã thị, đời ấy gọi là Mã Tổ. Trong niên hiệu Ngươn Hòa được phong tặng là Đại Tịch. Học trò của Nam Nhạc Hoài Nhượng (677 – 744).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.