Mạnh Tử

● (Nh. Mencius hay Moshi, H. Meng-tzu, thế kỷ thứ 4, tr. TL). Một hiền triết Trung hoa. Người đất Nghiệp thời đại Chiến Quốc tên là Kha, tên chữ là Tử Dư, môn đệ của Tử Tư, tường thuật ý của Trọng Ni. Tác phẩm chính của ông, sách Mạnh Tử gồm bảy thiên, được xem như là một trong các luận thư về những sách của Khổng giáo. Đời sau được tôn là Á Thánh, nghĩa là giỏi gần bằng đức Khổng Tử. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.