Phu Tử

● Chỉ vào ngài Khổng Tử, người Nước Lỗ thời Chiến Quốc (nhà Chu). Sanh ngày 17 tháng 8 năm thứ 21 đời Chu Linh Vương, mất năm thừ 40 đời Chu Kính Vương (B.C. 551 – 479), tên là Khưu, tên chữ là Trọng Ni, là ông tổ của Nho Giáo, làm đến chức quan Ðại Tư Khấu ở Nước Lỗ, vì bất đắc chí bèn đi chu du các nước trong mười ba năm, nhưng vẫn không đắc dụng, tới năm 68 tuổi Ông lại trở về Nước Lỗ, soạn lại Kinh Thi, Kinh Thư, định lại Kinh Lễ, Kinh Nhạc, phê bình Kinh Dịch, làm ra Kinh Xuân Thu, học trò có đến ba ngàn người, đời sau được tôn xưng là Chí Thánh Tiên Sư”. “

This entry was posted in . Bookmark the permalink.