Một Kiếp

● Nghĩa là một khoảng thời gian rất lâu dài. Một Kiếp lớn có 4 kiếp trung, 1 kiếp trung có 20 kiếp nhỏ. Trong một kiếp nhỏ có 16.800.000 năm; một kiếp trung có 16.800.000 x 20 = 336.000.000 năm. Một Kiếp lớn có 336.000.000 x 4 = 1.344.000.000 năm. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.