Mười Giới

● Chính là thập pháp giới gồm lục phàm pháp giới (trời, người, súc sanh, A Tu La, địa ngục, ngạ quỷ) và tứ thánh pháp giới (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật).

● Theo đại Kinh thì có 10 loại:

  1. Cấm giới;
  2. Thanh Tịnh giới;
  3. Thiện giới;
  4. Bất khuyết giới;
  5. Bất chiết giới;
  6. Ðại Thừa giới;
  7. Bất thối giới;
  8. Tùy Thuận giới;
  9. Tất cánh giới;
  10. Cụtúc Ba-la-mật giới.

4 giới đầu thuộc về sự: là cảnh để quán. Còn 6 loại sau thì dùng lý sự tương tức quán. Trong 6 giới này thì giới thứ năm là giới không quán tươngưng, giới thứ 6, thứ 7 và 8 thuộc về giới giả quán tương ưng, giới thứ 9 và thứ 10 thuộc về giới trung quán tương ưng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.