Năm Căn

● Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Năm căn nếu buông thả không chế ngự sẽ có khuynh hướng chạy theo năm trần là hình sắc, âm thanh, mùi thơm, vị nếm, sự xúc chạm. Những khoái cảm do năm căn tiếp xúc với năm trần tạo ra luôn thôi thúc chúng sanh tạo tác vô số ác nghiệp. Sự thiệp nhập giữa căn và trần như vậy tạo thành Mười sắc nhập, lôi cuốn chúng sanh xoay chuyển mãi trong luân hồi

● Năm điều được xem là cội rễ, giúp cho các pháp lành nảy sanh. Đó là:

1.Tín căn: lòng tin nơi Tam bảo, vào giáo lý Tứ diệu đế;

2.Tinh tấn căn: lòng tinh tấn, dõng mãnh tu hành thiện pháp;

3.Niệm căn: lòng nhớ tưởng Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng;

4.Định căn: thiền định, lòng không tán loạn;

5.Huệ căn: sáng suốt, biết rõ sự lý, thông hiểu kinh nghĩa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.