Ngũ Dục

● Năm thứ ham muốn khi được thỏa mãn thì làm cho người ta cảm thấy vui thích, nên gọi là dục lạc.

1.Ngũ Dục còn gọi là ngũ diệu dục, diệu ngũ dục, ngũ diệu sắc: năm thứ ham muốn sinh ra từ sự nhiễm trước năm trần cảnh: sắc, thanh, hương, vị, xúc, tức là:

2.Sắc dục: ham muốn sắc đẹp của thế gian;

3.Thinh dục: ham muốn âm thanh;

4.Hương dục: ham muốn· mùi hương thơm;

5.Vị dục: ham muốn những thức ăn ngon;

6.Xúc dục: ham muốn sự xúc chạm.

Trái với ngũ dục thô ở cõi Dục này là năm dục của cõi Sắc và Vô Sắc, được gọi là thanh khiết ngũ dục (năm dục trong sạch). (Theo kinh Phật di giáo, luận Đại Trí độ17, 37; Ma-ha chỉ quán 4, phần cuối).

1.Ngũ Dục: tài dục, sắc dục, ẩm thực dục, danh dục và thùy miên dục :

2.Tài dục: ham muốn của cải;

3.Sắc dục: ham muốn sắc đẹp thế gian;

4.Ẩm thực dục: ham muốn sự ăn uống ;

5.Danh dục: ham muốn tiếng tăm;

6.Thụy miên dục: ham muốn sự ngủ nghỉ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.