Pháp Đạt

● Vị tăng Pháp Đạt ở Hồng Châu thường tụng kinh Pháp Hoa đến lễ Lục Tổ mà đầu không sát đất. Tổ quở: Lễ mà đầu không sát đất, chi bằng đừng lễ. Trong tâm Ông ắt có một vật, ông chất chứa việc gì ? Pháp Đạt thưa: đã tụng được ba ngàn bộ kinh Pháp Hoa. Tổ bảo: Ông nếu tụng đến muôn bộ, đạt được ý kinh mà chẳng lấy làm hơn thì cùng ta sánh vai. Nay Ông mang sự nghiệp nầy trọn chẳng biết lỗi, nghe ta nói kệ đây:

Lễ vốn chặt cờ mạn
Sao đầu không sát đất
Có ngã tội liền sanh
Quên công phước khôn sánh

Pháp Bảo Đàn
(Trích từ quyển Yếu Chỉ Thiền Tông, Hoà Thượng Thanh Từ)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.