Pháp Hữu Vi

● Là thế giới hiện tượng có sinh diệt, biến hóa; sự vật có tạo tác, cố ý tạo tác, chớ không chìu theo cái tự nhiên. Trái với pháp vô vi, những gì có sắc thì thuộc hữu vi. Hữu Vi thì có tánh bất thường, vô thường. Hữu Vi tức là hữu lậu, còn phiền não, trìu mến. Pháp vô vi là cảnh giới không sinh diệt, Tịch Tĩnh.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.