Phật Đạo

● Tiếng Phạn là Phật Đà Bồ đề, nghĩa là đạo giác ngộ như thật. Lại chỉ tất cả cáe điều phước huệ thanh tịnh thuần thiện của Phật đã thành tựu viên mãn, đều gọi là Phật Đạo. 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.