Phiền Não Chướng

● Các điều tham, sân, si… làm rối loạn trong thâm tâm của chúng hữu tình nên gọi là phiền não. Nó hay làm chướng ngại cho tâm trí giác đạo nên nói là chướng, phiền não chướng. Nó do cái bệnh Ngã chấp” sanh ra.  Ðoạn chướng nầy chứng Niết Bàn nhị thừa. “

This entry was posted in . Bookmark the permalink.