Sangha

● 僧 伽; S, P – Tăng-già: Chỉ hội đoàn của các vị Tỉ-khâu (sbhiksu), Tỉ-khâu-ni (sbhiksuni) Sa-di (ssramanera). Cộng đồng các tăng sĩ Phật giáo, chư tăng ni, đặc biệt chỉ chung tất cả những ai nương theo Giáo pháp của Đức Phật. Trong nhiều trường hợp, các cư sĩ cũng được liệt vào Tăng già. Khi viết hoa, Sangha chỉ ngôi thứ ba trong Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.