Sở Tri Chướng

● Cũng gọi tri chướng, bởi ngu si mê ám, không hiểu thấu được sự tướng và thực tánh của các pháp nên bảo là “tri chướng”.  Cái chướng này do bệnh pháp chấp sanh ra. Ðoạn luôn cái chướng này, Bồ Tát cũng chưa đắc Bồ Ðề vì hai chướng có rộng hẹp.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.