Stcherbatsky

● T.H.Stcherbatsky sinh ngày 19-9-1855 ở Keltse, Ba Lan (bấy giờ thuộc Nga), trong một gia đình công chức khá giả. Tại Ðại học Saint Petersburg, năm 1885, ông học các ngôn ngữ Ấn-Âu dưới sự hướng dẫn của GS Minayeff và S.Oldenberg. Năm 1888, ông đến Viene (Áo) để học Sanskrit. Từ 1893-1900, ông tập trung nghiên cứu Phật học. Ông có nhiều tác phẩm The Theory of knowledge and logic in the doctrine of later Buddhism” xuất bản năm 1903 bằng tiếng Nga; “Buddhist Logic” 2 tập

This entry was posted in . Bookmark the permalink.