Từ Bi Thủy Sám – HT Huyền Dung Dịch

12,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Từ Bi Thủy Sám

Dịch giả: HT Huyền Dung

NXB Tôn Giáo

Số trang: 180

Năm xuất bản: 08/2010

Bìa mềm