Kinh Lương Hoàng Sám – HT Thích Viên Giác Dịch – HT Trí Tịnh Giảo Chính

60,000 

Bộ Kinh này nằm trong chương trình Ấn Tống Kinh-Sách Phật Học do Ban Quản Trị Pháp Thí Hội tiến hành để Trợ Duyên cho các Phật Tử ở các chùa tại những vùng xa xôi , hẻo lánh , gặp nhiều chướng duyên trên đường tu học.

Tên Kinh: Kinh Lương Hoàng Sám

Dịch giả: HT.Viên Giác – HT.Trí Tịnh Giảo chính

NXB: Tôn Giáo

Bìa cứng