Ta-bà

● 娑婆,S: sahā, sabhā, Tây Tạng: mi-mjed . Cũng đọc là Sa-ha, hoặc Sách-ha, thế giới chúng ta đang sống, dịch nghĩa là “kham nhẫn”, tức là cõi thế giới mà đức Phật Thích-ca ứng hóa để cứu độ, là tên gọi chung của cả một thế giới đại thiên này.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.