Tăng Thượng Duyên

● Một điều kiện thêm mạnh lên. Quán Kinh Huyền Nghĩa nói: “Chúng Sanh mà được vãng sanh về Tịnh Ðộ đó, đều nương sức mạnh đại nguyện tịnh nghiệp của Ðức A Di Ðà Phật, làm tăng thượng duyên”. Tăng Thượng Duyên là một trong bốn duyên, tăng thượng duyên là một cái điều kiện có sức mạnh để giúp cho một pháp nó được sanh khởi. Như nhãn căn nó năng sanh ra nhãn thức; ruộng đất hay sanh trưởng lúa bắp. Sách Ðại Thừa Nghĩa Chương nói: “Tăng Thượng Duyên là một phần mạnh để giúp cho một pháp nào chóng sanh khởi”.        

This entry was posted in . Bookmark the permalink.