Thanh Văn

● Sravaka. Hàng đệ tử Tiểu thừa y theo chánh giáo của Phật dạy, tu tập pháp Tứ Đế, đoạn Kiến Hoặc và Tư hoặc, chứng chánh quả. Có 4 bực:

1. Tu đà hoàn (Dự lưu quả),

2. Từ đà hàm (Nhứt lai quả),

3. A na hàm (Bất lai quả),

4. A la hán (Vô Sanh quả).

This entry was posted in . Bookmark the permalink.